• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
E-mail Afdrukken PDF

ANBI


Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie

 

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse streekgemeente tussen Lek en Linge
RSIN/Fiscaal nummer: 813612809 (Streekcollege van Diakenen)
RSIN/Fiscaal nummer: 813612809 (Streekcollege van Kerkrentmeesters)
Website adres: www.tussenlekenlinge.nl
Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Postadres: Dokter Asjeslaan 5, 4003WS Tiel

 

De Protestantse streekgemeente "Tussen Lek en Linge" is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten". (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze streekgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse streekgemeente "Tussen Lek en Linge".

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke streekgemeente ligt bij de streekkerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de toegetreden gemeenten. In onze streekgemeente telt de streekkerkenraad 11 leden, die volgens een vast overeengekomen rooster samengesteld wordt uit de leden van de toegetreden kerkelijke gemeenten.

Het streekcollege van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de streekgemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De streek-kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het streekcollege bestaat uit zeven leden, vertegenwoordigd door één kerkrentmeester uit elke gemeente. Verder hebben zowel de streekkerkenraad als het streekcollege, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Door de volgende link te klikken vindt u het beleidsplan van onze streekgemeente welke op 28 november 2012 door de streekkerkenraad is vastgesteld. Door de ontstane vacature per 1 juli 2014 in Zoelen en de herverdeling van het aantal fte’s predikantsplaats binnen de streekgemeente heeft de evaluatie nog niet plaatsgevonden. Daarom heeft de streekkerkenraad, in haar vergadering van 21 april 2015, dit beleidsplan opnieuw vastgesteld.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de "Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland".
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraden van de toegetreden gemeenten hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Het streek college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de afdracht van de predikantstraktementen, de salariskosten kerkelijk werker en de betaling van de activiteiten die in streekverband plaatsvinden. Jaarlijks wordt hiertoe een begroting opgesteld, waarvan iedere toegetreden gemeente een vast maandelijks voorschot betaald. Na het vaststellen van de jaarrekening door de streekkerkenraad wordt hat saldo onderling verrekend.

Op de website van de Streekgemeente (www.tussenlekenlinge.nl) vindt u de meest actuele activiteiten.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Omdat het streek college van diakenen nog geen gezamenlijke bankrekening bezit, hoeft aan de streekkerkenraad geen verantwoording afgelegd te worden. Dit vindt in de afzonderlijke kerkenraden plaats.

De staat van baten en lasten van het Streekcollege van kerkrentmeester vindt u, door op de volgende link te klikken.

 

Toelichting: 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.