• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
E-mail Afdrukken PDF

Kerk en Kapel; Geloofsgemeenschap, wie zijn wij


Actueel

De meest actuele informatie over de diensten van de Streekgemeente kunt u lezen op de hoofdpagina. Bij Nieuwsberichten..vermelden we het laatste nieuws en staat de laatste versie van De Kerk Roept, de Nieuwsbrief..en het kerkboekje..Informatie over verhuur van de kapel in Kapel-Avezaath is te lezen bij..Agatha Capel

Wie zijn wij

Het is niet gemakkelijk om in een paar woorden te omschrijven wie of wat onze gemeente is - of wíl zijn, want de mensen die meedoen zijn allemaal weer anders en zelfs hun geloof is nooit 100% hetzelfde. We vinden elkaar als inwoners van Kerk- en Kapel-Avezaath die geloven - en/of op zoek zijn naar God, en we willen daar samen op alle mogelijke manieren vorm aan geven. We beseffen dat we daarmee in een eeuwenoude traditie staan, maar we vinden het ook belangrijk om midden in de wereld van nu te leven en te leren wat het geloof en de kerk nú te betekenen kan hebben. Betekenis voor onszelf, voor deze dorpen, maar ook voor de wereld daar omheen.

De gemeente wil voor leden en belangstellenden een plaats zijn waar aandacht, respect en zorg is voor elkaar en vandaar uit voor anderen. Wij willen een gemeenschap zijn die in dienst staat van God, en we geloven dat, zoals in de bijbel staat, Jezus Christus het hoofd is van deze kerk. Wij hopen dat iedereen die erbij wil horen zich bij ons thuis zal voelen, zich kan ontwikkelen, kan meedenken en meewerken en dat ook met plezier zal doen.

Kerkenraad
Het bestuur van de kerkelijke gemeente heet “de kerkenraad”. Deze bestaat uit een voorzitter, de predikant en uit minimaal 2 afgevaardigden van:
- werkgroep pastoraat (vooral voor de geestelijk inhoudelijke kant)
- werkgroep kerkrentmeesters (regelt de zakelijke kant van de organisatie)
- werkgroep diaconie (hulp en ondersteuning voor mensen in nood)

.

Voorzitter
Vacant

.

Predikant
De predikant, ds. Hagen, heeft een aanstelling voor 55%, wat betekent dat zij niet altijd bereikbaar is. De werkdagen zijn: maandag, dinsdag en woensdag. Daarnaast is op maandagochtend van 10:00 u tot 12:00 u een telefonisch spreekuur T: 0344 681500. Een e-mail sturen kan ook E: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

.

Scriba
De scriba, de heer M. Schelling, verzorgt het secretariaat. T: 0344 684580 E: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

.

Pastoraat
Ouderlingen verzorgen, naast de predikant, het bezoekwerk. Namens de kerk bezoeken zij mensen om met hen in gesprek te komen (in goede en in slechte tijden!) over concrete zaken, van hun leven en geloven, die voor hen belangrijk en bespreekbaar zijn. Ouderlingen en predikant horen graag wanneer bezoek gewenst is, maar proberen ook zonder een verzoek daar aandacht te geven waar zij denken dat het nodig is. Ouderlingen dragen ook mede verantwoordelijkheid voor de zondagse eredienst. Ouderlingen:
Kerk-Avezaath: mw. G. Visser T: 0344681582 E: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Kapel-Avezaath: mw. R. van Buren T: 0344661491 E: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

.

Werkgroep kerkrentmeesters
De taak van de kerkrentmeesters is de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden, voor zover niet van diaconale aard. Dit betekent o.a.
- beheren van de Agatha Capel
- zorgdragen voor het salaris van de predikant
- ledenadministratie en financiële administratie van de gemeente
- onderhouden van contacten met de predikant, financieel- en ledenadministrateur, organisten, kosters, haspa’s, bouwcommissie en met de dames die de kerken schoon houden

- organiseren van collecten, waarvan de actie kerkbalans de grootste bron van inkomsten van de gemeente is

.

Hieronder vindt u een overzicht van de vaste jaarlijkse collecten.

Maand

Collecte

Bestemming

Januari

Actie Kerkbalans

vrijwillige bijdrage, de voornaamste inkomstenbron van de eigen gemeente

April

Paas collecte

landelijke en provinciale organisatie van de Protestantse kerk

September

Solidariteits fonds

solidariteitsfonds van de Protestantse Gemeenten; vaste bijdrage voor lidmaten en doopleden

December

Eindejaars collecte

landelijke, provinciale en classicale organisatie van de Protestantse kerk

.

De werkgroep kerkrentmeesters bestaat uit vijf personen. Het zijn twee ouderling-kerkrentmeesters te weten mw. A. de Man, dhr. C. van der Netten van Stigt en drie leden, namelijk.. dhr. P. Timmerman, dhr. K. van Baal en mw. A. Barten. De ouderling-kerkrentmeesters zijn bevestigd in het ambt en de andere twee leden zijn benoemd temidden van de gemeente. Aan de kerkenraadsvergaderingen wordt deel genomen door de ouderling-kerkrentmeesters. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. K. van Baal T: 0344 684580

De financiële administratie wordt verzorgd door mevrouw A. de Man M: 06 55 102 713 E: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

IBAN nummers: NL67 RABO 0362 9045 61 en NL66 INGB 0000 9190 71 t.n.v. Kerkrentmeesterlijk beheer Protestantse gemeente van Avezaath

.

Werkgroep diaconie
Het diaconale werk is sinds begin 2000 in een diaconiewerkgroep georganiseerd. Hierin zitten vijf personen die zich inzetten om voor te gaan in de diaconale taak van de gemeente: de dienst in en aan de menselijke samenleving. Diaconie staat voor “dienen” en “dienstbaarheid”. De diaconiegroep stelt zich ten doel om binnen onze gemeente, en zo mogelijk breder, een stimulerende rol te vervullen in dienstbaarheid aan onze naaste, en concrete hulp te bieden. Dichtbij en ver weg, voor hen die dat nodig hebben, en waar dat binnen onze mogelijkheden ligt. De diaconiegroep is ook nauw betrokken met de gemeente Buren en Tiel wat betreft de nieuwe W.M.O (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De diaconiegroep kan zo nodig mensen die vastlopen in het zoeken van hulp, helpen om de juiste hulpverlenende instantie te vinden. De gelden die door de diaconie worden aangewend voor hulp en giften komen voor deels uit collecten en grotendeels uit rentebaten en dividenden. Het beleid van de diaconie is, dat de gelden die jaarlijks binnenkomen, ook weer uitgegeven worden ten bate van verschillende goede doelen.

Traditioneel gezien hebben diakenen een rol in de Avondmaalsviering, het bedienen van de gemeente met brood en wijn. In de eredienst is een belangrijke taak het inzamelen en toelichten van de diaconale gaven (de collecte voor het diaconale werk) en het doen van voorbeden. Ook het beheer van de diaconale middelen speelt een belangrijke rol.

De groep is verder actief in twee subgroepen:
- Plaatselijk/Landelijk diaconaat:
Activiteiten: Steunen en bekendheid geven aan landelijke en regionale projecten. Daarnaast inspringen waar plaatselijke noden zich voordoen en met Kerst extra aandacht besteden aan de ouderen binnen onze gemeente.
- ZWO=Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking: Activiteiten: Aandacht besteden aan de projecten die Kerken in Actie, de ZWO-organisatie van de Samen op Weg kerken, voordraagt. Daarnaast deelnemen aan een ZWO-werkverband welke in het cluster Buren probeert gezamenlijk aandacht aan specifieke onderwerpen te besteden en samenwerking te bevorderen. We kennen daarbij een paar bijzondere projecten, zoals de band die bestaat met Father Fatorma Combey, een priester in Sierra Leone. Zijn gemeente is financieel gesteund in het bouwen van een school/kerkgebouw en wordt nog financieel geholpen om zo een bijdrage aan de wederopbouw in zijn land te leveren. Andere bijzondere projecten zijn: fruitbouw in Cofeg (Kenia) en een olijfbomenproject in Palestina.

.

De werkgroep diaconie bestaat uit vijf leden, waarvan er drie zitten in de kerkenraad. Voor meer informatie kan men zich richten tot de diaken dhr. S. Vink T: 0344 631711.

De financiële administratie van de diaconie wordt verzorgd door dhr. H. Jurgens, Brederode 5, 4116 HH Buren.

IBAN nummers: NL38 ABNA 0538034335 en NL15 INGB 0000901462 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente van Avezaath.
De diaconie is een aparte rechtspersoon met een eigen financiële administratie die zelfstandig functioneert, los van de kerkvoogdij.

.

Collecte bonnen
Door het gebruik van collecte bonnen in plaats van contant geld, kunt u uw bijdrage aan de collecte als gift van uw belastbaar inkomen aftrekken. Giften zijn, mits aan te tonen door nota’s of dergelijke, aftrekbaar. Een kaart met 20 bonnen á € 0,75 kost € 15,00. En een kaart van 20 bonnen á € 1,00 kost € 20,00. Deze zijn te verkrijgen bij: dhr. G. van Scheerdijk in Wadenoijen en dhr. B. van Eck in Kerk-Avezaath.

.